REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. PCRE w Iławie.)

Wychodząc naprzeciw konieczności rozwijania u dzieci umiejętności kluczowych, po raz trzeci Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie zaproponowało konkurs „Czytam i rozumiem”. Konkurs organizowany jest we współpracy z nauczycielami szkół podstawowych powiatu iławskiego, a adresatami konkursu są uczniowie klas trzecich szkół podstawowych. Głównym jego celem jest sprawdzenie poziomu umiejętności czytania ze zrozumieniem i korzystania z in­formacji zawartych w tekście oraz zachęcenie uczniów do ćwi­czenia tych umiejętności.

Konkurs ma także na celu:

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej i zainteresowań czytelniczych u dzieci,
  • rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającej na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę,
  • rozwijanie umiejętności czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania zainteresowań,
  • wykorzystania wiedzy w praktyce – doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem oraz techniki pisania,
  • wspieranie dziecięcej aktywności i samodzielności,
  • rozwijanie odporności emocjonalnej potrzebnej do radzenia sobie w sytuacjach problemowych,
  • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji,
  • promowanie uczniów zdolnych.

g

Konkurs „Czytam i rozumiem” to przedsięwzięcie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, które w bieżącym roku szkolnym, zgodnie z przyjętym Regulaminem było realizowane przez p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – Marzenę Iwasiów, Katarzynę Białek – pedagoga, logopedę Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie, Danutę Klukowską – nauczyciela bibliotekarza Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie oraz Magdalenę Rynkowską-Gabriel – pedagoga, logopedę Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie w okresie od 1 października 2021 roku do 6 maja 2022 r. i składało się z dwóch etapów:

  • szkolnego, który realizowany był w okresie od 15 listopada 2021 roku do 7 lutego 2022 roku w poszczególnych placówkach, które zgłosiły się do konkursu, a jego głównym celem było wyłonienie finalistów – uczestników etapu międzyszkolnego
  • oraz międzyszkolnego finału: dla najlepszych uczestników z klas III, który pierwotnie zaplanowany był na okres luty/ marzec 2022 roku, ale ostatecznie z powodu pandemii został przeniesiony na maj 2022 roku, z okazji Tygodnia Bibliotek.

f

W bieżącym roku szkolnym patronat nad II finałem konkursu „Czytam i rozumiem” objął Bartosz Bielawski – Starosta Powiatu Iławskiego. Konkurs odbył się 6 maja 2022 roku, w sali konferen­cyjnej Starostwa Powiatu Iławskiego. W fi­nale uczestni­czyło 20 uczniów wraz z 7 nauczycielami, koordynatorami z 6 szkół powiatu iławskiego. Na wstępie Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – Marzena Iwasiów powitała uczestników konkursu – uczennice i uczniów wraz z ich opiekunami z następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie, Szkoły Podstawowej w Lubawie oraz Szkoły Podstawowej w Złotowie. Następnie uczniowie klas III napisali test cichego czytania ze zrozumieniem, wybrany zgodnie z Regulaminem przez Zespół konkursowy. Poprawność wykonania testów sprawdzało jury konkur­sowe, w skład którego weszli nauczyciele – koordynatorzy oraz przedstawiciele organizatora. Dzieci, czekając na ogłoszenie wyników, wykonały prace plastyczne, rysowały swoich ulubionych bohaterów z przeczytanych książek (prace przygotowane przez uczniów zostaną wystawione w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie), a także skorzystały z drobnego poczęstunku przygotowanego dla nich przez Starostwo Powiatowe w Iławie. O pierwsze miejsce w dogrywce zawalczyli: Hanna Urbańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie i Miłosz Jędrychowski ze Szkoły Podstawowej w Lubawie. Dogrywkę wygrał Miłosz Jędrychowski i tym samym został on laureatem I miejsca, drugie miejsce zajęła Hanna Urbańska, a trzecie miejsce przypadło Lenie Gęstwickiej ze Szkoły Podstawowej w Lubawie. Jury wyróżniło również w konkursie Nadię Bryl ze Szkoły podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, ufundowane przez Starostę Powiatu Iławskiego –  Bartosza Bielawskiego oraz firmę FARM-TECH, a wszyscy ucz­niowie pamiątkowe dyplomy i książki.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie serdecznie dziękuje Bartoszowi Bielawskiemu – Staroście Powiatu Iławskiego za patronat nad finałem konkursu „Czytam i rozumiem”, ufundowanie nagród oraz możliwość zorganizowania przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wszystkim Nauczycielom za przygotowanie dzieci i współpracę podczas realizacji całego konkursu, a także firmie FARM-TECH za sponsorowanie konkursu. Jednocześnie wszystkich chętnych ze szkół podstawowych powiatu iławskiego już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, która jest planowana w roku szkolnym 2022/2023.

Źródło: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

Na wstępie Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie Marzena Iwasiów powitała uczestników konkursu – uczennice i uczniów wraz z ich opiekunami z następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie, Szkoły Podstawowej w Lubawie oraz Szkoły Podstawowej w Złotowie.

Jury konkursowe.

O pierwsze miejsce w dogrywce zawalczyli: Hanna Urbańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie i Miłosz Jędrychowski ze Szkoły Podstawowej w Lubawie.

Fot. Powiatowe Centrum Rozwoju  Edukacji w Iławie.
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.3807 sekundy