REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

We wtorek 16 listopada 2021 roku w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbyło się spotkanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie Jolanty Rynkowskiej z kierownikami/dyrektorami ośrodków szeroko pojętej pomocy społecznej z całego powiatu iławskiego. W spotkaniu uczestniczył Marek Polański, wicestarosta Powiatu Iławskiego.

Było to spotkanie z kierownikami warsztatów terapii zajęciowej, kierownikami środowiskowych domów samopomocy, dyrektorami domów pomocy społecznej oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. 


Głównym tematem spotkania było omówienie procedur umieszczania osób w domach pomocy społecznej i kierowania do środowiskowych domów samopomocy oraz przedstawienie informacji na temat nowych programów, w tym Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy.


Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podczas spotkania Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Iławie Marian Wilkowski omówił programy, które są obecnie realizowane:

– Punkt Wczesnej Interwencji jest projektem skierowanym do środowiska dzieci niepełnosprawnych (prawnie i biologicznie) ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego. Bezpośrednimi beneficjentami zadania są dzieci niepełnosprawne (do 7 r.ż.), które ze względu na problemy zdrowotne posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza;
– Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3. do 24. roku życia z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego. Każdy podopieczny Zespołu powinien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
– Akademia samodzielności – w ramach projektu zostało uruchomione mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki niemu osoby te mają szansę na podniesienie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.

Marian Wilkowski przybliżył działalność placówki, której celem jest przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do maksymalnie samodzielnego życia i podjęcia pracy poprzez profesjonalne wspomaganie rozwoju poznawczego, społecznego, ruchowego w procesie kompleksowej rehabilitacji. Przedstawił również warunki, jakie muszą być spełnione, aby osoba z niepełnosprawnością została uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej. Mogą to być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności i posiadające w swoim orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie, przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

Domy Pomocy Społecznej

Kolejnym punktem spotkania było omówienie procedury kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Funkcjonowanie oraz działalność domów pomocy społecznej przybliżył Marek Kaucz – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubawie. Została przedstawiona kwestia deinstytytucjonalizacji w kontekście opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, co można rozumieć jako przesunięcie akcentów z opieki instytucjonalnej, świadczonej w zakładach opieki stacjonarnej, domach pomocy społecznej w kierunku opieki świadczonej w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem licznych instytucji formalnych i nieformalnych oraz rodzinnych form opieki, np. rodzinnych domów pomocy. Dyrektor zwrócił uwagę na problemy, z jakimi spotkała się jednostka w trakcie pandemii, wprowadzenia procedur związanych z ograniczeniem przemieszczania się mieszkańców domu pomocy społecznej. Omówił przekrój wiekowy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubawie oraz filii w Iławie.

Środowiskowe Domy Samopomocy

Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie – Krystyna Szafryna-Żęgota omówiła procedurę stanowiącą podstawę skierowania do środowiskowego domu samopomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku. Przedstawiła zasady finansowania środowiskowego domu samopomocy, a także problem związany z dowożeniem uczestników do placówki.

Programy realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Ponadto  kierownicy ośrodków pomocy społecznej  przedstawili informację o programach społecznych realizowanych w swoich gminach dla osób potrzebujących pomocy, osób starszych, niepełnosprawnych, itp. (asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa). Wymieniono się doświadczeniami, omówiono bieżące sprawy i problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – Jolanta Rynkowska przedstawiła także informację o programach i zadaniach finansowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poinformowano uczestników spotkania, iż w ramach tych środków jest jeszcze możliwość złożenia w 2021 roku wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych. Do rozdysponowania w ramach dofinansowania pozostaje kwota ok. 78 tysięcy złotych. Omówiła również kwestie związane z problemami niedostatecznej liczby rodzin zastępczych, a ciągle rosnącą liczbą dzieci, które są kierowane na mocy postanowienia sądu do pieczy.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne dotyczące omawianych zagadnień oraz możliwości elektronicznego składania wniosku w ramach środków PFRON.

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. 
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.
Fot. M. Rogatty (www.powiat-ilawski.pl).

Artykuł załadowany: 0.2326 sekundy