REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. Archiwum Powiatu Iławskiego. )

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz budżetu powiatu na 2022 r. w imieniu Starosty Powiatu Iławskiego zapraszamy do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2022 r.

Informujemy również o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:

1. Rodzaj i nazwę zadania publicznego.

2. Opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania.

3. Sugerowany termin realizacji zadania.

4. Kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro, pokój 115) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie tj.: ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława do 3.09.2021 r.

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego.

Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na 2022 r.

Zachęcamy do składania propozycji.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:


Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)


Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa

(Natalia Rohde – pok. 112, tel. 89/649 08 38).

 

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.2168 sekundy