REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

Informujemy mieszkańców Powiatu Iławskiego, szczególnie klientów Starostwa Powiatowego w Iławie, iż dobiegły końca prace nad projektem pn. ,,Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Dzięki temu aktywna jest już Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (EPOP) https://epop.powiat-ilawski.pl. To niezwykle wygodna i sprawna forma kontaktu z urzędem. Dzięki projektowi sprawy urzędowe możliwe są do załatwienia w 24h na dobę/7 dni w tygodniu. Ponadto nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu. Warunkiem korzystania z platformy jest posiadanie Profilu Zaufanego, do którego utworzenia zachęcamy.

Tworząc Elektroniczną Platformę Obywatela i Przedsiębiorcy (EPOP), najważniejsze było, by platforma była intuicyjna w użytkowaniu. Obsługa formularzy przypomina korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej. Kluczowym elementem tego systemu jest wykorzystanie Profilu Zaufanego, który w postępowaniu administracyjnym zastępuje tradycyjny podpis odręczny. Dzięki temu można bezpiecznie podpisywać dokumenty elektroniczne w Internecie. Co ważne, rozwiązanie to jest bezpłatne dla mieszkańca. System pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, szybko i w dogodnym dla siebie czasie.

Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy jest serwisem internetowym dostępnym przez stronę WWW, za pomocą którego mieszkaniec powiatu w jednym miejscu otrzymuje dostęp do elektronicznych formularzy, konsultacji społecznych, powiatowego geoportalu, a przede wszystkim otrzymuje możliwość umówienia wizyty w urzędzie. Powiat Iławski zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do korzystania z szeregu nowoczesnych eusług, które zostały zrealizowane w projekcie

„Nowoczesne usługi dla mieszkańców powiatu Iławskiego”. Co to za usługi?

Dla naszych klientów uruchomiliśmy takie usługi jak:

–  Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (ePOP) – wymagany Profil Zaufany;
–  eNGO – wymagane założenie konta lokalnego;
–  eKonsultacje;
–  eZUD – wymagane założenie konta lokalnego;
– ePrzetargi – wymagane założenie konta lokalnego;
–  Geoportal Powiatowy (e-Obiekty);
– eRada.

Do wszystkich uruchomionych e-usług dostęp w formie podlinkowanych kafelków możliwy jest z jednego adresu https://epop.powiat-ilawski.pl.

1. Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (ePOP) https://epop.powiat-ilawski.pl

Platforma

Platforma integruje w jednym miejscu wszystkie dostępne e-usługi w Starostwie Powiatowym w Iławie. Dostęp do platformy wymaga zalogowania się Profilem Zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany, można znaleźć na stronie ePOP, klikając w kafelek „POMOC”.

Dzięki platformie można:

A) umówić się na wizytę w urzędzie obecnie do Starosty lub Wicestarosty;
B) skorzystać z interaktywnych formularzy zintegrowanych z elektroniczną skrzynką podawczą Starostwa Powiatowego ePUAP z możliwością płatności online, takich jak:
– zgłoszenie przez radnego Rady Powiatu Iławskiego interpelacji/zapytania w sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu;
– petycja w sprawie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty;
– wniosek o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość jest/nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzania Lasów lub inwentaryzacją stanu lasów;
– wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
– pełnomocnictwo;
– wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze geodezyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej;
– wniosek o zamieszczenie obiektu w serwisie Geoportal Powiatu Iławskiego;
– wniosek o założenie konta i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu Geoportal Powiatu Iławskiego;
– wniosek o pełne udostępnienie (nieodpłatne) materiałów archiwalnych z Powiatowego Archiwum Geologicznego w Iławie;
– wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;
– pismo ogólne;
– zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części niewymagającej pozwolenia na budowę;
C) zapisać się urzędowego systemu powiadomień. System umożliwia wysyłkę informacji i powiadomień za pomocą poczty e-mail oraz wiadomości sms do osób, które się do niego zapiszą. Dzięki systemowi będziemy mogli Państwa szybko powiadomić o istotnych sprawach dotyczących spraw załatwianych w urzędzie, jak i związanych z życiem samego powiatu iławskiego.

2. eNGO (Organizacje Pozarządowe)

Witkac

Jest to platforma/aplikacja internetowa umożliwiająca składanie ofert w otwartych konkursach na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym. W ramach aplikacji można ogłosić otwarty konkurs ofert, dokonać naboru i oceny ofert, tworzyć umowy  oraz składać i sprawdzać sprawozdania. Za jej pośrednictwem całą procedurę konkursową – od jej ogłoszenia, poprzez ocenę złożonych ofert, na weryfikacji sprawozdań kończąc, można przeprowadzić drogą internetową. Platforma w przygotowywanych ofertach będzie automatycznie wykonywać operacje rachunkowe, eliminując prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez osobę składającą wniosek, m.in:
– obliczy całkowity koszt w poszczególnych pozycjach,
– obliczy koszt do pokrycia z dotacji względem zadeklarowanego wkładu własnego, sumowanie kosztów całkowitych zadania.

System zweryfikuje również:
– prawidłową wartość wkładu własnego (całkowitego, finansowego i osobowego), a w przypadku wykrycia błędu poinformuje o nim oferenta i podpowie, jak go poprawić,
–  poprawność numeru NIP, REGON, KRS oraz konta bankowego oferenta.
Inne funkcjonalności przydane na etapie naboru ofert:
– automatyczne tworzenie kopii zapasowej wniosku w trakcie edycji,
– automatyczne wyrównywanie treści, w tym tabeli budżetowej – wygodniejsze i szybsze czytanie,
– oznaczanie każdej strony oferty unikatową sumą kontrolną,
– możliwość przyjmowania od oferentów jedynie podpisanych oświadczeń, dostęp do ofert przed zamknięciem naboru – możliwość weryfikacji formalnej,
– filtrowanie ofert wg jednostek samorządu terytorialnego, w których siedzibę mają wnioskodawcy,
– możliwość pobierania ofert złożonych do konkursu (indywidualnie i w paczkach) w formacie gotowym do wydruku (pdf).

3. eKonsultacje

Konsultacje

Jest to platforma/aplikacja internetowa umożliwiająca udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Iławskiego z mieszkańcami powiatu oraz organizacjami pozarządowymi.

Platforma umożliwia:

– zapoznanie się z trwającymi konsultacjami społecznymi,
– zgłaszanie online propozycji uwag/zmian do konsultowanych projektów uchwał,
– zapisanie się do newslettera, dzięki czemu w przypadku ogłoszenia konsultacji system automatycznie powiadomi zainteresowane osoby o nowej konsultacji,
– zgłaszanie nowych propozycji konsultacji.

4. eZUD

E-ZUD

System jest  dedykowaną platformą komunikacji umożliwiającą kompletną obsługę wniosku o koordynację usytuowania projektowanej sieci lub przyłącza od momentu złożenia wniosku i wniesienia opłaty, poprzez proces koordynacji i wydawania opinii o projekcie przez zaproszonych delegatów gestorów, aż do chwili zakończenia narady i uzgodnienia projektu. Narada koordynacyjna odbywa się na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W wyniku narad, które odbywają się całkowicie online, powstaje protokół, o którym wnioskodawca jest informowany drogą mailową i który po zakończeniu narady może pobrać ze swojego konta po zalogowaniu w serwisie ePODGIK.

5. ePrzetargi

E-zamowienia

Jest to narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. System w postaci platformy internetowej umożliwia przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat Iławski oraz Starostwo Powiatowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Platforma znacznie ułatwia i przyspiesza komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcą we wszystkich trybach przetargowych.

System jest  dedykowaną platformą w szczególności do:

– komunikacji pomiędzy wykonawcą (oferentem) a zamawiającym (Powiat Iławski, Starostwo Powiatowe),
– składania ofert przez wykonawców w postępowaniach przetargowych i nieprzetargowych,
– zadawania pytań przez wykonawców,
– przeprowadzania aukcji elektronicznych.

6. Geoportal Powiatowy  https://ilawa.geoportal2.pl

Geoportal

Na tę usługę składają dwie funkcjonalności:

– umożliwienie klientom: osobom fizycznym, jak i prawnym składanie wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wysyłkę plików online dużej objętości, co często jest niemożliwe ze względu na ograniczenia np. skrzynek pocztowych za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Iławskiego,
– udostępnienie na Geoportalu Powiatowym informacji w postaci dodatkowych warstw przedstawiające zabytki powiatu iławskiego, atrakcje turystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej w trybie publicznym.
Zachęcamy mieszkańców powiatu do publikowania zdjęć ciekawych obiektów na Geoportalu Powiatowym, aby to zrobić, należy przesłać „Wniosek o zamieszczenie obiektu w serwisie Geoportal Powiatu Iławskiego” dostępny w systemie ePOP pod adresem https://epop.powiat-ilawski.pl w dziale e-Usługi. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie stworzyć bazę zabytków na terenie powiatu iławskiego z dokładną ich lokalizacją.

7. eRada

System umożliwia transmisję na żywo obrad z sesji Rady Powiatu Iławskiego oraz archiwizację nagrań online. Dostęp do nagrań archiwalnych znajduje się pod adresem https://bip.powiat-ilawski.pl/10030/Transmisja_obrad/.

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.2297 sekundy