REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. archiwum własne, zdjęcie ilustracyjne.)

Zapraszamy do zapoznania się z powiatową ofertą konkursową na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Na zadania te można otrzymać środki finansowe jeszcze w tym roku kalendarzowym. Warunkiem ich otrzymania jest jednak terminowe złożenie wniosku w formie elektronicznej (15.04.2021r.) i tradycyjnej - papierowej (19.04.2021 r.) w Starostwie Powiatowym w Iławie. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZONYCH LINKACH. 

Zarząd Powiatu Iławskiego 23 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

UWAGA!!! OFERENCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

Przypominamy, że termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” https://witkac.pl/ upływa 15.04.2021 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 –200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115 (I piętro) lub wygenerowany plik oferty, podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osoby uprawnione, przesłać na skrzynkę podawczą e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 19.04.2021 r.

W poniższych linkach znajdują się  uchwały, załączniki do uchwał (a w nich m.in.  opis zadań publicznych i tryb przeprowadzania konkursów): 

https://powiat-ilawski.pl/2021/03/oglaszamy-otwarte-konkursy-na-zadania-publiczne-m-in-z-zakresu-kultury-fizycznej-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/

https://powiat-ilawski.pl/2021/03/otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-publiczne-dotyczace-m-in-ochrony-i-promocji-zdrowia/

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1479 sekundy