REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty).)

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz budżetu powiatu na 2021 r. zarząd powiatu zaprasza do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (organizacjami pozarządowymi), które mogłyby być zawarte w Programie na 2021 r.

Zarząd informuje o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje takie powinny zawierać:

  • rodzaj i nazwę zadania publicznego,
  • opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
  • sugerowany termin realizacji zadania,
  • kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

g

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro, pokój 115) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie, tj.: ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub wrzucić do urny wystawionej w przedsionku siedziby urzędu oznaczonej "Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa" do 25.08.2020 r.

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na  2021 r.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie;

  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu: Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89 649 07 36;
  • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa: Natalia Mikczyńska – pok. 112, tel. 89 649 08 38.

g

- Zachęcamy do składania propozycji - mówi wicestarosta Marek Polański. 

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1535 sekundy