REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie
Pracownia zajęć praktycznych z przemysłu mody w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie.

Pracownia zajęć praktycznych z przemysłu mody w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie.

Duży, unijny projekt zrealizowany przez Powiat Iławski dla dwóch jednostek edukacyjnych.

W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie zakończył się właśnie realizowany przez Powiat Iławski projekt pt. „Kształcenie zawodowe w 3D”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Koordynatorem projektu była Ewa Szulczewska, nauczyciel.

Powiat Iławski, w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy, zrealizował działania w ramach projektu „Kształcenie zawodowe w 3D”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”.

Wartość projektu: 2 027 703, 14 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 723 547, 66 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 101 385,16 zł, wkład własny Powiatu Iławskiego: 202 770,32 zł.

Realizatorami projektu były dwie powiatowe jednostki oświatowe – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie, które do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowało pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie. Celem projektu było podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany był od 01.10.2018 r. do 31.05.2020 r.

Założone cele zostały zrealizowane poprzez:

– aktualizację programów nauczania w zakresie kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody;
– przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, gdzie zastosowano koncepcję uniwersalnego projektowania  gwarantującą dostęp pracowni dla wszystkich użytkowników, bez barier architektonicznych. Prace prowadzono zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku  w Iławie powstały 2 pracownie dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej: pracownia projektowania graficznego,  pracownia modelowania i drukowania cyfrowego, 1 pracownia dla kierunku technik przemysłu mody: pracownia projektowania i modelowania ubiorów. W Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie powstały 2 pracownie zajęć praktycznych z przemysłu mody.

– Pracownie zawodowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt elektroniczny, wysokiej klasy specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz meble. Powstały ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością.
– W ramach projektu zrealizowane zostały również szkolenia dla 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji TIK w nauczaniu, znajomości specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz wyższych umiejętności praktycznych dostosowanych do wymogów pracowni zawodowych utworzonych w projekcie.

W okresie od września 2019 roku do kwietnia 2020r. nauczyciele ZS w Iławie i CKZ nr 1 w Iławie uczestniczyli w szkoleniach podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie modernizowanych kierunków: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody. Szkolenia odbyły się w doposażonych w ramach projektu pracowniach zawodowych w ZS w Iławie, a ostatnie szkolenie w kwietniu br.  odbyło się w formie zdalnej.

Zajęcia realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Szkolenia miały na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych nauczycieli  w zakresie technologii TIK, wykorzystania specjalistycznych programów graficznych  i projektowych, co wpłynie na podniesienie jakości prowadzonych przez nich zajęć w ramach kształcenia zawodowego. Podyktowane były oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii IT. Współczesny rynek pracy ma charakter otwarty. Raz zdobyte kompetencje nie są wystarczające. Nawet osoba będąca specjalistą w określonej dziedzinie ciągle musi się dokształcać. Potencjalni pracodawcy oczekują od absolwentów znajomości dostępnych na rynku rozwiązań programowych i sprzętowych.

Dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie w ramach modernizowanego kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbyły się szkolenia:
„Podłoża drukowe, papier, folie, materiałoznawstwo”;
„Adobe Illustrator na potrzeby DTP i Internetu”; 
„Adobe Photoshop na potrzeby DTP i Internetu”;
„Adobe InDesign w praktyce” II poziom;
„Corel DRAW w praktyce” II poziom;
„Techniki druku. Kontrola jakości w procesach poligraficznych”;
„Przygotowanie projektu do druku offsetowego”.

Dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie i 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu CKZ nr 1 w Iławie modernizowanego kierunku Technik przemysłu mody odbyło się  1 szkolenie: „Corel DRAW na potrzeby projektowania odzieży”. Szkolenia prowadzone były przez trenerów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie i zapewnili w ten sposób uczestnikom projektu profesjonalne prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Nauczyciele otrzymali również materiały szkoleniowe, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami. Realizacja celów projektowych poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego wywarła bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia, uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej, jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej wychodzącej na rynek pracy. Programy nauczania zostały uspójnione  z wymaganiami naturalnych warunków pracy, rekomendacjami przedsiębiorców, z którymi podpisane zostały stosowne porozumienia o współpracy.

Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego w ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie.

Pracownia projektowania graficznego w ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie.

Pracownia projektowania i modelowania ubiorów w ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie.

Pracownia zajęć praktycznych z przemysłu mody w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie.

www.powiat-ilawski.pl
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.
Zdjęcia: Archiwum szkoły.

Artykuł załadowany: 0.2604 sekundy