REKLAMApowiat2
Piszemy co w powiecie

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Zarząd Powiatu Iławskiego przyznał środki na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich, zdrowia i bezpieczeństwa.

Starostwo Powiatowe w Iławie informuje o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert w 2020 r. w zakresie zadań będących  w  kompetencji wydziału organizacyjnego, spraw obywatelskich, zdrowia i bezpieczeństwa.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

3 marca 2020 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

wysokość przyznanych środków publicznych 13.000,00 zł,
oferent: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI,

wysokość przyznanych środków publicznych: 6.000,00 zł,
oferent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Iławie.

Z powodu złożenia ofert, które  nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, unieważniono konkursy ofert na realizację następujących  zadań:

z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

a) ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK WYPOCZYWAJĄCYM MIESZKAŃCOM POWIATU IŁAWSKIEGO ORAZ PRZYBYŁYM TURYSTOM,

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 18.000,00 zł;

b) PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO,

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł;

z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO,

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4.000,00 zł.

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

Artykuł załadowany: 0.1433 sekundy